Full Garland

  • Flat: 6" x 6" x 0.5" 
  • Ships flat
  • 12' long